REGULAMIN WYPOCZYNKU

 1. Każdy uczestnik wypoczynku zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Uczestnicy powinni być zaopatrzeni w strój sportowy – dres, obuwie sportowe oraz sprzęt tenisowy – rakietę tenisową. W przypadku braku posiadania własnej rakiety organizator postara się dopełnić wszelkich starań, aby uczestnik, również mógł korzystać z rakiety tenisowej.
 3. W przypadku półkolonii przewidywany czas startu zajęć jest o godzinie 08:30, miejscem zbiórki są korty AZS w Łódzi, ul. Lumumby 22/26. Dzieci można przyprowadzać od godziny 08:00. Odbiór dzieci możliwy jest od godziny 15:30 do 16:00.
 4. Plan dnia organizator zapewnia dzieciom grę w tenisa ziemnego codziennie minimum 3h dziennie oraz wyżywienie w postaci 2 posiłków dziennie – drugie śniadanie, obiad. Dodatkowo organizator zapewnia realizację programy według informacji na stronie. W przypadku dnia atrakcji organizator nie ma obowiązku organizowania zajęć tenisa ziemnego.
 5. Zajęcia prowadzone na kortach będą przez Trenerów Tenisa Ziemnego.
 6. Na każdego Trenera (Wychowawcę) może przypadać maksymalnie 15 uczestników w grupie.
 7. W razie przemieszczania organizator zapewnia w ramach ustalonej ceny zapewnia na swój koszt – transport oraz bilety wstępu. Każdy uczestnik ma prawo do ubezpieczenia.
 8. Każdy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać regulaminu obiektów, obiektów sportowych w których odbywać się bedą zajęcia oraz stosować się do poleceń trenerów.
 9. Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, dbać o czystość i porządek na terenie ośrodka oraz obiektów sportowych, a także dbać o powierzony sprzęt sportowy.
 10. Przestrzegać harmonogramu oraz planu dnia, odnosić się z szacunkiem do trenerów, kolegów i innych osób.
 11. W razie jakichkolwiek problemów, wypadku, kontuzji, choroby, złym samopoczuciu lub niedyspozycji przeszkadzającej w możliwości uczestnictwa w zajęciach oznajmić w trybie natychmiastowym trenerom.
 12. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren ośrodka oraz obiektu sportowego bez wiedzy i zgody trenera.
 13. Podczas wypoczynku obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek innych środków odurzających.
 14. Uczestnik wypoczynku jest zobowiązany pilnować swoich rzeczy, typu strój sportowy oraz rakieta tenisowa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie zgubienia owych przedmiotów.
 15. Organizatorzy oraz trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty, urządzenia oraz nie powierzone im telefony oraz pieniądze.
 16. Uczestnicy proszeni są o nieużywanie telefonów komórkowych, w momencie startu zajęć bardzo prosimy o pozostawienie telefonów wyłączonych, w plecakach o nie zabieranie ich podczas z zajęć. Używanie telefonów jest dozwolone po godz. 15:30 w czasie wolnym, przy odbiorze rodziców.
 17. Rodzice/opiekunowie uczestnika ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody przez uczestnika wyrządzone podczas wypoczynku.
 18. W trakcie trwania wypoczynku nie przewiduje się „czasu wolnego” do swobodnej dyspozycji uczestników, którzy pozostają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
 19. W czasie podróży, wycieczek czy postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń organizatora oraz trenerów.
 20. Podczas zwiedzania lub wycieczek uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
 21. Organizator nie zapewnia zwrotu opłaty za wypoczynek. W przypadku braku nieobecności na zajęciach uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć w innym terminie ustalonym z organizatorem. Niedyspozycję należy zgłosić do godz. 20:00 dnia poprzedniego, mailowo na adres info@queenstenislodz.pl, wtedy uczestnik będzie miał możliwość odrobienia dnia.Zwrot opłaty możliwy jest jedynie w ramach wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowia – m.in. wystąpieniem choroby z objawami covid-19, w tym celu należy przesłać organizatorowi zaświadczenie lekarskie lub inny dokument lekarski, poświadczający brak możliwości uczestnictwa w zajęciach. Opłata zostanie zwrócona proporcjonalnie do liczby dni.
 22. W przypadku poważnego naruszenia przez uczestnika regulaminu istnieje możliwość stosowania wobec niego środków dyscyplinujących, takich jak upomnienie, nagana i rozmowa ostrzegawcza z powiadomieniem rodziców lub opiekunów. W przypadku, gdy środki te okażą się nieskuteczne lub gdy nieprzestrzeganie regulaminu narusza prawa innych, uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodzicówwydalony – bez prawa do zwrotu należności za niewykorzystaną część pobytu. W powyższym przypadku organizator nie zwraca niewykorzystanych kosztów uczestnictwa wypoczynku.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.